Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa

29.09. – 30.09.

IAN – Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai iz Španije u okviru projekta Klikni ka Evropi organizuje radionicu e-Inkluzija ranjivih grupa, koja će se održati 29. i 30. septembra 2010. godine u Beogradu, u Institutu Servantes. Cilj ovog projekta je (između ostalog) stvaranje neformalne mreže organizacija, institucija i kompanija koje kao deo svoje misije imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i e-inkluzije u Srbiji.

 

e-Inkluzija ili digitalna inkluzija podrazumeva informaciono društvo kojim su svi obuhvaćeni, to je način korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) da bi se podržalo i podstaklo učestvovanje svih ljudi u društvu znanja.

Dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koje će biti organizovane u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011.

Ciljna grupa

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, javnih institucija i privatnih kompanija koji su angažovani na osmišljavanju i/ili sprovođenju programa IT opismenjavanja ranjivih grupa.

Ciljevi

 • Razmena iskustava i prenos znanja i najboljih praksi organizacija civilnog društva i mreža iz zemalja EU koje su aktivne na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa.
 • Upoznati učesnike sa politikama i inicijativama u vezi sa digitalnom inkluzijom u Španiji i drugim zemljama EU koje sprovode organizacije civilnog društva u Španiji i lokalne/nacionalne vlasti
 • Upoznati učesnike sa primerima najboljih praksi i inicijativama u Srbiji na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa
 • Analizirati i identifikovati adekvatne programe i politike iz zemalja Evropske unije (prvenstveno Španije) koje se mogu primeniti i premostiti digitalni jaz koji postoji između ranjivih grupa i opšte populacije u Srbiji, posebno u vezi sa:
  • Osnaživanje radi zapošljavanja – identifikovanje neophodnih komponenata sveobuhvatnog programa radi osnaživanja osoba iz ranjivih grupa kako bi uspešnije učestvovale na tržištu rada.
  • IKT kao deo rehabilitacije i resocijalizacije – identifikovanje situacija u kojima IKT može da služi kao deo rehabilitacije za zatvorenike, mlade u sukobu sa zakonom, pacijente u psihijatrijskim bolnicama i centrima za mentalno zdravlje u zajednici, itd.

Facilitatori sesija biće aktivisti španske NVO Esplai, Pedro Aguilera, Virginia Pareja i Marta Mans Valles, kao i profesionalci iz IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju programa za ugrožene grupe. Gosti predavači biće predstavnici kompanije Microsoft.

Program

1. dan – sreda, 29. septembar

Tema: Programi ICT edukacije i njihov uticaj na zapošljavanje ranjivih grupa

9:00 – 9:15 Registracija učesnika

9:15 – 9:30 Dobrodošlica i prezentacija projekta i ciljeva radionice

9:30 – 9:45 Obraćanje predstavnika Delegacije Evropske unije u Srbiji (čeka se potvrda)

9:45 – 10:30 Kontekst u Srbiji i EU – zapošljivost i nezaposlenost u Srbiji, Španiji i EU, politike u vezi sa e-inkluzijom u EU, Španiji i Srbiji. Važnost e-veština, Digitalna agenda

10:30 – 11:00 Sesija 1

Studija slučaja o unapređenju e-veština u Evropi,

Melissa Pailthorp, Microsoft

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 11:45 Sesija 2

ICT inicijative u školama za decu sa invaliditetom,

Katarina Veljković, profesor informatike, Kragujevac

11:45 – 13:15 Sesija 3

Kako unaprediti zapošljivost polaznika u telecentrima. 7 koraka ka metodologiji podizanja zapošljivosti

13:15 – 14:00 Ručak

14:00 – 15:30 Sesija 4

Mreža Red Conecta, smanjenje digitalnog jaza kroz ICT programe u telecentrima za ranjive grupe.

15:30 – 15:45 Pauza za kafu

15:45 – 17:00 Sesija 5

IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata

2. dan – četvrtak, 30. septembar

Tema: Programi ICT edukacije i njihov uticaj na rehabilitaciju i resocijalizaciju specifičnih ranjivih grupa

9:30 – 11:00 Sesija 1

Inicijative za unapređenje ICT znanja i zapošljivosti u romskoj populaciji

 1. Program Acceder
 2. Katalonski plan za romsku zajednicu
 3. Unapređenja ICT veština među liderima romskih zajednica

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45 Sesija 2

Typing future – projekat za podučavanje ICT veština u zatvorima

12:45 – 13:30 Ručak

13:30 – 15:00 Sesija 3

Iskustvo IAN-a u ICT edukaciji kao deo programa rehabilitacije i resocijalizacije za mlade u sukobu sa zakonom, psihijatrijske bolesnike koji napuštaju bolnicu i dugotrajno nezaposlene

15:00 – 15:15 Pauza za kafu

15:15 – 16:45 Sesija 4

Identifikovanje programa i politika EU koji se mogu primeniti u Srbiji, šta nedostaje

Ostale informacije

Datum: Beograd, 29. i 30. septembar 2010.

Radni jezici: engleski i srpski uz obezbeđen prevod

Mesto održavanja: Institut Servantes, Čika Ljubina 19, Beograd

Prijavljivanje

Svaka organizacija može da pošalje do 2 predstavnika. Učešće je besplatno. Broj mesta je ograničen.

Učesnicima koji nisu iz Beograda biće pokriveni troškovi putovanja u visini povratne autobuske karte kao i jedno prenoćište u Beogradu.

Zainteresovani učesnici treba da popune prijavni formular i pošalju na e-mail .

Rok za slanje prijava je 20. septembar 2010.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gordani Stankov Stojilović, e-mail,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

Korisni linkovi

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR