Mart 5Mart 6

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak i Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum organizuju treće naučno-stručno Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti 5. i 6. marta 2010. godine na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, Beograd. Cilj Savetovanja je organizovano objedinjavanje, uvećavanje i širenje raspoloživih znanja i saznanja kroz njihovo prenošenje i razmenu o načinima i mogućnostima zloupotrebe informacionih tehnologija i zaštiti.

 

Okvirni spisak tema za savetovanje ZITEH:

Zloupotrebe IKT

 • Krimogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe
 • Kompjuterski kriminal
 • Kiber-terorizam
 • Obaveštajno delovanje
 • Informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IKT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustavona i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IKT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati
 • Hardverski alati
 • Softverski alati
 • Verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

Zaštita

 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite:
 • Normativni aspekt
 • Fizičko-tehnički aspekt
 • Logički aspekt
 • Kripto zaštita
 • KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i Digitalni vodeni pečat
 • Zaštita baza podataka
 • Zaštita personalnih računara
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Zaštita na Internetu
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita intelektualne svojine
 • Zaštita privatnosti
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija i akreditacija)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metodi)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanja procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke

Prijava radova

Radove možete poslati na adresu: IT VEŠTAK, Danijelova 32, Beograd ili e-mail: [email protected]. Uputstvo za autore radova.

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: ,

Autor: Vladimir Trkulja